9 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

9 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΝΤΥΠΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ – ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΛΠ

1. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
α. Συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα.
β. Υπογράφεται με πρωτότυπες υπογραφές και στα δυο αντίτυπα και από τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο (Προσοχή: η υπογραφή του εργαζόμενου είναι απαραίτητη από τον ίδιο τον εργαζόμενου και όχι από άλλο πρόσωπο για αποφυγή προβλημάτων πλαστογραφίας κλπ)
γ. Υποβάλλονται και τα δύο στον Ο.Α.Ε.Δ μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρόσληψης. Ο Ο.Α.Ε.Δ κρατάει το ένα αντίτυπο και επιστρέφει το άλλο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το οποίο πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον για 10 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και οι έλεγχοι του Ι.Κ.Α
δ. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι αλλοδαπός πρέπει να συνυποβάλλουμε θεωρημένο αντίγραφο του διαβατηρίου και της άδειας εργασίας του.

2. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
α. Συμπληρώνεται σε τρία αντίτυπα
β. Υπογράφεται με πρωτότυπες υπογραφές και στα τρία αντίτυπα και από τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο (Προσοχή: η υπογραφή του εργαζόμενου είναι απαραίτητη από τον ίδιο τον εργαζόμενου και όχι από άλλο πρόσωπο για αποφυγή προβλημάτων πλαστογραφίας κλπ)
γ. Υποβάλλονται και τα τρία στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρόσληψης. Η Επιθεώρηση Εργασίας κρατάει το ένα αντίτυπο και επιστρέφει τα άλλα δυο σφραγισμένα και υπογεγραμμένα τα οποία πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και οι έλεγχοι του Ι.Κ.Α. Σε περίπτωση που οι προς υποβολή γνωστοποιήσεις συμβάσεων είναι περισσότερες από μία πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο γνωστοποίησης (προς την Επιθεώρηση εργασίας) εις διπλούν. Στο ένα επισυνάπτεται από ένα αντίτυπο συμβάσεων και στο δεύτερο από δύο. Και στην περίπτωση αυτή η Επιθεώρηση Εργασίας κρατάει το ένα σετ με τις μονές συνημμένες συμβάσεις και επιστρέφει το άλλο σετ σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το οποίο πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον για 10 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και οι έλεγχοι του Ι.Κ.Α
δ. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος εργάζεται με πλήρη απασχόληση (40 ώρες την εβδομάδα) δεν υποβάλλουμε γνωστοποίηση όρων ατομικής σύμβασης εργασίας.
ε. Επίσης όταν ο εργαζόμενος είναι αλλοδαπός πρέπει να συνυποβάλλουμε θεωρημένο αντίγραφο του διαβατηρίου και της άδειας εργασίας του.

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)
α. Συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα.
β. Υπογράφεται από τον λογιστή και τον εργοδότη. Σε περίπτωση που δεν απασχολείται λογιστής συνυποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.
γ. Υποβάλλονται και τα δύο στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία πρόσληψης. Η Επιθεώρηση Εργασίας κρατάει το ένα αντίτυπο και επιστρέφει το άλλο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το οποίο πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον για 10 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και οι έλεγχοι του Ι.Κ.Α.

4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Π.Δ 156/94)
α. Συμπληρώνεται σε δύο αντίτυπα.
β. Υπογράφεται και από τα δυο μέρη και παίρνει το ένα ο εργαζόμενος και το άλλο ο εργοδότης. Δεν κατατίθεται πουθενά αλλά φυλάσσεται τουλάχιστον για 10 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και οι έλεγχοι του Ι.Κ.Α.

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΡΓΟΥ
α. Συμπληρώνεται σε τέσσερα αντίτυπα.
β. Υπογράφεται με πρωτότυπες υπογραφές και στα τέσσερα αντίτυπα μόνο από τον εργοδότη κατά την λήξη της σύμβασης εργασίας. Το ένα το δίνουμε άμεσα στον εργαζόμενο για να το χρησιμοποιήσει για την επιδότησή του (δεν χρειάζεται να έχει προηγηθεί κατάθεσή του στον Ο.Α.Ε.Δ)
γ. Τα υπόλοιπα τρία υποβάλλονται στον Ο.Α.Ε.Δ μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. Ο Ο.Α.Ε.Δ κρατάει το ένα αντίτυπο και επιστρέφει τα άλλα δυο σφραγισμένα και υπογεγραμμένα τα οποία πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και οι έλεγχοι του Ι.Κ.Α. Σε περίπτωση που οι προς υποβολή γνωστοποιήσεις συμβάσεων είναι περισσότερες από μία πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο γνωστοποίησης (προς τον Ο.Α.Ε.Δ) εις διπλούν. Στο ένα επισυνάπτεται από ένα αντίτυπο λήξης συμβάσεων και στο δεύτερο από δύο. Και στην περίπτωση αυτή ο Ο.Α.Ε.Δ κρατάει το ένα σετ με τις μονές συνημμένες λήξεις συμβάσεων και επιστρέφει το άλλο σετ σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το οποίο πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον για 10 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και οι έλεγχοι του Ι.Κ.Α.
δ. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι αλλοδαπός πρέπει να συνυποβάλλουμε θεωρημένο αντίγραφο του διαβατηρίου και της άδειας εργασίας του.

6. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥ
α. Συμπληρώνεται σε τέσσερα αντίτυπα
β. Υπογράφεται με πρωτότυπες υπογραφές και στα τέσσερα αντίτυπα και από τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο
γ. Υποβάλλονται και τα τέσσερα στον Ο.Α.Ε.Δ μέσα σε 8 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αποχώρησης. Ο Ο.Α.Ε.Δ κρατάει το ένα αντίτυπο και επιστρέφει τα άλλα τρία σφραγισμένα και υπογεγραμμένα τα οποία πρέπει να φυλάσσονται τουλάχιστον για 10 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και οι έλεγχοι του Ι.Κ.Α Σε περίπτωση που οι προς υποβολή γνωστοποιήσεις συμβάσεων είναι περισσότερες από μία πρέπει να συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο γνωστοποίησης (προς τον Ο.Α.Ε.Δ) εις διπλούν. Στο ένα επισυνάπτεται από ένα αντίτυπο αποχωρήσεων και στο δεύτερο από δύο. Και στην περίπτωση αυτή ο Ο.Α.Ε.Δ κρατάει το ένα σετ με τις μονές συνημμένες αποχωρήσεις και επιστρέφει το άλλο σετ σφραγισμένο και υπογεγραμμένο το οποίο πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον για 10 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν και οι έλεγχοι του Ι.Κ.Α.
δ. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι αλλοδαπός πρέπει να συνυποβάλλουμε θεωρημένο αντίγραφο του διαβατηρίου και της άδειας εργασίας του.

31.08.2010

Α. Ν. ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ

Share this post