8 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

8 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

 
 
 
 
 
 
 
 
Αθήνα 16/7/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 57 ν. 3863 /2010 (ΦΕΚ. 115 /τ.Α΄/ 15-07-2010) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ., να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Ειδικότερα, οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα:
Α) Εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών με έκπτωση 80% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών).
Β) Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση 60% επί των προσθέτων τελών (οίκοθεν και αυτοτελών). Το ποσό της κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200,00 €.

Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν της προαναφερόμενης ευνοϊκής ρύθμισης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση για ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι την 15/10/2010, για τον προσδιορισμό του ύψους της συνολικής οφειλής τους, η οποία θα εξοφληθεί ή θα ρυθμισθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων ή Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Εφόσον η αίτηση για έλεγχο και ρύθμιση των οφειλών υποβληθεί μετά την 15.10.2010 τα ανωτέρω ποσοστά των εκπτώσεων καθορίζονται σε 40% και 20% αντίστοιχα για τις ανωτέρω περιπτώσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΟΥ Ι.Κ.Α. – E.Τ.Α.Μ.
……/…./20….

Αριθμ. Πρωτ                  
………………..                 

Α Ι Τ Η Σ Η
Για έλεγχο και ρύθμιση οφειλών του άρθρου 57 του Ν.3863/2010
(ΦΕΚ 115 τ Α΄15-7-2010)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία……………………………………………………………………………………………………

Είδος Επιχείρησης………………………………….

Α.Φ.Μ.……………………………………………….
Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε…………………………………….
Διεύθυνση Επιχ/σης:…………………………………………………………………………………………..
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Επιχ/σης:
Σταθερό:………………………………………………..
Κινητό:…………………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Ιδιότητα στην Επιχείρηση………………………………..
Επώνυμο…………………………………………….
Όν.Πατρός ……………………….……………………………..
Όν.Μητρός………………………………………….

Αριθμ.Ταυτότητας……………….…………………
Ημ/ΈκδοσηςΈκδ.Αρχή………….………………….
Α.Φ.Μ.………………………………………………..
Δ/νσηKατοικίας……………….……………………..
Τηλ.Επικοινωνίας:…………………………………..

ΠΡΟΣ

Το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
…………………………………………

Παρακαλώ, όπως διενεργήσετε έλεγχο
και προβείτε στη ρύθμιση των τυχόν
οφειλών μου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 57 του Ν.3863/2010.

Ο/Η ΑΙΤ………..                 

(Υπογραφή – Ονομ/μο – Σφραγίδα)

Share this post