6 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

6 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

 
 
 
 
 
 
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ

Κάθε εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους (δηλ. μέχρι 31/12) εντός του οποίου προσλήφθηκε ο μισθωτός να χορηγεί σ’ αυτόν την αναλογούσα κανονική του άδεια με αποδοχές καθώς και το αναλογούν επίδομα αδείας. Οι νέες διατάξεις (ν.3302/2004) απαιτούν να χορηγείται στους εργαζόμενους η προβλεπόμενη άδεια αυτουσίως, δηλαδή με τη μορφή ελεύθερου χρόνου και όχι με τη μορφή αποζημιώσεως (δηλ. χρημάτων), ώστε να επιτυγχάνεται ο σκοπός των διατάξεων αυτών που είναι η ανάπαυση και η αναψυχή των εργαζομένων.

Η άδεια πρέπει να χορηγείται στο μισθωτό οπωσδήποτε μέσα στο ημερολογιακό έτος το οποίο αφορά και δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη, η μεταφορά της εν όλω ή εν μέρει στα επόμενα έτη.

Οι διατάξεις που αφορούν την άδεια των εργαζομένων είναι διατάξεις δημοσίας τάξεως και γι΄αυτό κάθε αντίθετη με τις διατάξεις αυτές συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου είναι άκυρη.

Στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που η χρονική τους διάρκεια εμπίπτει σε δύο (2) ημερολογιακά έτη (π.χ. πρόσληψη μισθωτού με έναρξη την 1.10.2005 και λήξη την 31.5.2006) οι εργοδότες οφείλουν και πρέπει να χορηγούν οπωσδήποτε μέχρι 31.12.05, (πρώτο ημερολογιακό έτος) αυτούσια (δηλ. σε ημέρες ανάπαυσης με πληρωμή και όχι μόνο σε χρήματα) την ετήσια κανονική άδεια καθώς και το επίδομα αδείας που αναλογούν στην περίοδο από 1.10.05 έως 31.12.05 και επίσης οφείλουν και πρέπει να χορηγούν μέχρι 31.5.06 (που λήγει η σύμβαση) αυτούσια (δηλ. σε ημέρες ανάπαυσης με πληρωμή και όχι μόνο σε χρήματα) την ετήσια κανονική άδεια καθώς και το επίδομα αδείας που αναλογούν στην περίοδο από 1.1.06 έως 31.5.06 (δεύτερο ημερολογιακό έτος).

Ο εργοδότης πού αρνηθεί σε μισθωτό τη χορήγηση της αιτηθείσας νόμιμης άδειας (ολόκληρης ή μέρους) έχει υποχρέωση, άμα λήξει το ημερολογιακό έτος (31/12) να καταβάλει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις ημέρες αδείας προσαυξημένες κατά 100%. Αν όμως η μη χορήγηση της αδείας δεν οφείλεται σε πταίσμα ή δόλο ή αμέλεια του εργοδότη, τότε έχει υποχρέωση, άμα λήξει το έτος (31/12) να καταβάλει τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις ημέρες αδείας χωρίς προσαύξηση 100%. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και στην περίπτωση που ο εργοδότης αρνηθεί σε μισθωτό τη χορήγηση της αιτηθείσας νόμιμης άδειας (ολόκληρης ή μέρους) άμα λήξει η σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ. 31/05).

Η καταβολή αυτή ονομάζεται μη ληφθείσα άδεια υπόκειται σε κρατήσεις ΙΚΑ και στην ΑΠΔ του ΙΚΑ παίρνει κωδικό 14 χωρίς ημέρες ασφάλισης.


ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. Απασχόληση επί 6ήμερο την εβδομάδα.

1ο ημερολογιακό έτος: 2 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (25 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0800 (2 ημερομίσθια το μήνα : 25 ημέρες το μήνα).

2ο ημερολογιακό έτος – διακοπή σχέσης πριν τη συμπλήρωση του 1ου εργασιακού έτους: 2 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (25 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0800 (2 ημερομίσθια το μήνα : 25 ημέρες το μήνα).

2ο ημερολογιακό έτος – διακοπή σχέσης μετά τη συμπλήρωση του 1ου εργασιακού έτους: 2,083 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (25 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0833 (2,083 ημερομίσθια το μήνα : 25 ημέρες το μήνα).

3ο ημερολογιακό έτος – διακοπή σχέσης πριν τη συμπλήρωση του 2ου εργασιακού έτους: 2,083 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (25 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0833 (2,083 ημερομίσθια το μήνα : 25 ημέρες το μήνα).

3ο ημερολογιακό έτος – διακοπή σχέσης μετά τη συμπλήρωση του 2ου εργασιακού έτους έως και το 9ο έτος: 2,167 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (25 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0867 (2,167 ημερομίσθια το μήνα : 25 ημέρες το μήνα).

Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη: 2,50 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (25 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,1000(2,50 ημερομίσθια το μήνα : 25 ημέρες το μήνα).

Με προϋπηρεσία 12 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη: 2,50 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (25 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,1000 (2,50 ημερομίσθια το μήνα : 25 ημέρες το μήνα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις εργάσιμες ημέρες της αδείας δεν περιλαμβάνονται οι Κυριακές, οι επίσημες αργίες και οι ημέρες που με βάση το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας κάποιος μισθωτός δεν εργάζεται.

Β. Απασχόληση επί 5νθήμερο την εβδομάδα.

1ο ημερολογιακό έτος: 1,67 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (21 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0800 (1,67 ημερομίσθια το μήνα : 21 ημέρες το μήνα).

2ο ημερολογιακό έτος – διακοπή σχέσης πριν τη συμπλήρωση του 1ου εργασιακού έτους: 1,67 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (21 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0800 (1,67 ημερομίσθια το μήνα : 21 ημέρες το μήνα).

2ο ημερολογιακό έτος – διακοπή σχέσης μετά τη συμπλήρωση του 1ου εργασιακού έτους: 1,75 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (21 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0833 (1,75 ημερομίσθια το μήνα : 21 ημέρες το μήνα).

3ο ημερολογιακό έτος – διακοπή σχέσης πριν τη συμπλήρωση του 2ου εργασιακού έτους: 1,75 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (21 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0833 (1,75 ημερομίσθια το μήνα : 21 ημέρες το μήνα).

3ο ημερολογιακό έτος – διακοπή σχέσης μετά τη συμπλήρωση του 2ου εργασιακού έτους έως και το 9ο έτος: 1,83 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (21 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,0871(1,83 ημερομίσθια το μήνα : 21 ημέρες το μήνα).

Μετά τη συμπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη: 2,083 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (21 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,100 (2,083 ημερομίσθια το μήνα : 21 ημέρες το μήνα).

Με προϋπηρεσία 12 έτη σε οποιονδήποτε εργοδότη: 2,083 εργάσιμες ημέρες για κάθε μήνα (21 ημέρες) απασχόλησης. Συντελεστής: 0,100 (2,083 ημερομίσθια το μήνα : 21 ημέρες το μήνα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις εργάσιμες ημέρες της αδείας δεν περιλαμβάνονται τα Σάββατα, οι Κυριακές, οι επίσημες αργίες και οι ημέρες που με βάση το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας κάποιος μισθωτός δεν εργάζεται.


ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Το πρώτο και το δεύτερο ημερολογιακό έτος απασχόλησης του εργαζομένου επιτρέπεται η τμηματική χορήγηση της άδειας χωρίς προηγούμενη έγκριση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Από το τρίτο ημερολογιακό έτος απασχόλησης του εργαζομένου ισχύει η απαγόρευση κατάτμησης της κανονικής άδειας.

Βασική Προϋπόθεση του νόμου είναι: το μισό προσωπικό σε μία επιχείρηση πρέπει να πάρει την άδειά του τους καλοκαιρινούς μήνες (από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου) και το άλλο μισό τους χειμερινούς μήνες (από 1 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου).
Κατ’ εξαίρεση, η κατάτμηση της αδείας επιτρέπεται σε περίπτωση ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης ή με αίτηση του μισθωτού λόγω δικαιολογημένης αιτίας και πάντοτε μετά από έγκριση της αρμόδιας Τοπικής Επιθεώρησης Εργασίας. Στην περίπτωση αυτή το τμήμα της άδειας πρέπει να περιλαμβάνει έξι (6) τουλάχιστον ημέρες. Για τους εργαζόμενους σπουδαστές προβλέπεται η χορήγηση υποχρεωτικά της άδειας που τυχόν δικαιούται να ζητήσει ο μισθωτός, κατά το χρονικό διάστημα της εξεταστικής περιόδου ή για την προετοιμασία και συμμετοχή στις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις”.
Σε περίπτωση που θα υποβληθεί αίτηση ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει άδεια στο μισθωτό του μέσα σε δύο (2) μήνες από το χρονικό εκείνο σημείο κατά το οποίο ο μισθωτός υπέβαλε γραπτώς την αίτηση για χορήγηση της αδείας.


ΟΜΑΔΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Για τη σωστή λειτουργία του θεσμού της ομαδικής χορήγησης αδειών προϋπόθεση είναι ο εργοδότης να ενεργεί με καλή πίστη και να λαμβάνει υπόψη του τόσο το συμφέρον της επιχείρησής του όσο και το συμφέρον των μισθωτών. Για να μην δημιουργούνται προβλήματα πρέπει απαραίτητα να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να έχει γίνει γνωστό στον εργαζόμενο κατά την πρόσληψη το καθεστώς χορήγησης ομαδικών αδειών.
β) Να γραφτεί ο ειδικός αυτός όρος στην γνωστοποίηση των όρων της σύμβασης που κατατίθεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.
γ) Να γνωστοποιηθεί το καθεστώς αυτό στον εργαζόμενο με την Γνωστοποίηση των όρων εργασίας του ΠΔ 156/1994

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Τόσο οι αποδοχές της αδείας, όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται κατά το στάδιο έναρξης της αδείας στο μισθωτό. Στην περίπτωση τμηματικής χορήγησης της αδείας προκαταβάλλεται το ανάλογο μέρος των αποδοχών αδείας και του επιδόματος αδείας.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα ωρών εργασίας που έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα επιδόματα και οι προσαυξήσεις. Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει, τις αποδοχές και το επίδομα αδείας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας.
Η καταβολή των αποδοχών αυτών ονομάζεται Άδεια ληφθείσα υπόκειται σε κρατήσεις ΙΚΑ και στην ΑΠΔ του ΙΚΑ ενσωματώνεται στις τακτικές αποδοχές του μήνα και παίρνει κωδικό 01 με ημέρες ασφάλισης.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ


Το επίδομα αδείας υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο μ’ αυτόν που υπολογίζονται οι αποδοχές αδείας, με τον περιορισμό όμως ότι το επίδομα αδείας δεν μπορεί, μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος εφόσον υπάρχει συνεχόμενη εργασιακή σχέση, να ξεπεράσει το ½ του μηνιαίου μισθού όσον αφορά τους υπαλλήλους και τα δέκα τρία (13) ημερομίσθια, όσον αφορά τους εργατοτεχνίτες-ημερομίσθιους.
Στην περίπτωση που έχουμε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος λήξη μιας εργασιακής σχέσης με ένα μισθωτό π.χ. στις 31/05 και έναρξη άλλης εργασιακής σχέσης με τον ίδιο μισθωτό π.χ. στις 01/10 τότε μπορεί το επίδομα αδείας να ξεπεράσει τα παραπάνω όρια.
Το επίδομα αδείας υπόκειται σε κρατήσεις ΙΚΑ και στην ΑΠΔ του ΙΚΑ παίρνει κωδικό 05 χωρίς ημέρες ασφάλισης.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Οι μισθωτοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται κατά τη διάρκεια του πρώτου ημερολογιακού έτους απασχόλησής τους οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει ένα εργασιακό έτος απασχόλησης στον τελευταίο εργοδότη τους πριν από τη λήψη της δικαιούμενης αδείας τους, δικαιούνται αποζημίωση αδείας ίση με δύο ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης.
Την ίδια αποζημίωση αδείας ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης δικαιούνται και οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους λύεται κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημερολογιακού έτους με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ενός εργασιακού έτους και πλέον στον τελευταίο εργοδότη.
Η αποζημίωση κανονικής αδείας, λόγω λύσεως της σχέσης εργασίας, πριν ο μισθωτός κάνει χρήση αυτής, δεν υπόκειται σε εισφορές (Εγγ. ΙΚΑ 222697/15-11-77 Δ. ΙΚΑ 1977 σελ. 780).
Αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις λύσης της εργασιακής σχέσης με οποιονδήποτε τρόπο, πριν τη συμπλήρωση του 12μήνου (εργασιακού έτους) ή του πρώτου ημερολογιακού έτους από 28-12-2004.
Η αποζημίωση αδείας που καταβάλλεται στο μισθωτό χωρίς παρακράτηση εισφορών δεν καταχωρείται στην ΑΠΔ του ΙΚΑ.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Μισθωτός προσλήφθηκε στις 1-10-05 με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι 31-5-06 ωρομίσθιο € 7,10 και ωράριο: Δευτ: 2 ώρες, Τριτ: 3 ώρες, Τετ: 0 ώρες, Πεμ: 1ώρες, Παρ: 4 ώρες, Σαβ: 0 ώρες.

1.- 1ο ημερολογιακό έτος πρόσληψης ( 1/10-31/12/05)

Ο μισθωτός για το διάστημα 1/10-31/12/05 με βάση το ως άνω πρόγραμμα ωρών εργασίας πραγματοποίησε 130 ώρες εργασίας και 52 ημερομίσθια..
Δικαιούται:
α) Άδεια ώρες 10,40 ( 130 χ 0,08 ) οι οποίες μπορεί να του χορηγηθούν με βάση το πρόγραμμα ωρών εργασίας που έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας ως εξής: Παρ. 23.12.05 ώρες 4, Τριτ. 27.12.05 ώρες 3, Παρ. 30.12.05 ώρες 4.

Το ίδιο αποτέλεσμα βρίσκεται και με τα ημερομίσθια δηλαδή έχουμε 52 ημερομίσθια για 3 μήνες εργασίας (1/10-31/12/05) = 17,33 μέσος όρος ημερομισθίων το μήνα. Επίσης 130 ώρες για 52 ημερομίσθια =2,50 ώρες μέσος όρος ωρών την εργάσιμη ημέρα. Με την απλή μέθοδο των τριών λέμε: στις 25 ημέρες το μήνα δικαιούται 6 εργάσιμες ημέρες άδεια ( 3 μήνες χ 2 ημέρες το μήνα ) στις 17,33 ημέρες το μήνα πόσες ημέρες δικαιούται: 17,33 χ 6 : 25 = 4,16 χ 2,50 ώρες = 10,40 ώρες.

β) Επίδομα αδείας ώρες 10,40 ( 130 χ 0,08 ) χ 7,10 = € 73,84 μείον κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ.

2.- 2ο ημερολογιακό έτος λήξης της σύμβασης ( 1/1-31/05/06 )

Ο μισθωτός για το διάστημα 1/1-31/5/06 με βάση το πρόγραμμα ωρών εργασίας πραγματοποίησε 200 ώρες εργασίας και 80 ημερομίσθια.

Δικαιούται:
α) Άδεια ώρες 16,00 (200 χ 0,08 ) οι οποίες μπορεί να του χορηγηθούν με βάση το πρόγραμμα ωρών εργασίας που έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας ως εξής:

Δευτ. 17.4.06 ώρες 2, Τριτ. 18.4.06 ώρες 3, Πεμ. 20.4.06 ώρες 1, Τριτ. 25.4.06 ώρες 3,

Πεμ. 27.4.06 ώρες 1, Παρ. 28.4.06 ώρες 4, Τριτ. 02.5.06 ώρες 2.

γ) Επίδομα αδείας ώρες 16,00 (200 χ 0,08 ) χ 7,10 = € 113,60 μείον κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ.

ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

Το βιβλίο αδειών αφορά μόνο την ετήσια κανονική άδεια. Άλλες ειδικές άδειες (π.χ. μητρότητας, γάμου κλπ) δεν καταγράφονται σ΄ αυτό.
Το βιβλίο αδειών δεν απαιτείται να έχει θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας ή άλλη δημόσια αρχή και τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά.
Απαραιτήτως θα πρέπει κάθε εργοδότης να τηρεί το ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ το οποίο με τη χορήγηση των αδειών πρέπει να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον εργαζόμενο. Κατά τους ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας ελέγχεται και σε περίπτωση μη τήρησης επιβάλλεται πρόστιμο.

31.08.2010
Α.Ν.ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ

Share this post