5 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

5 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

 
 
 
 
 
ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Οι ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 2, 25 παρ. 4, 5, 7, 8 και 9 του Α.Ν.1846/1951 και 18 παρ. 1-6 του Κανονισμού Ασφάλισης (Κ.Α.) ΙΚΑ εγκύκλιος 44/1975).

Α. Πλήρης απασχόληση

Πλήρης απασχόληση: Είναι η εργασία που παρέχεται κατά πλήρες ωράριο, όλες τις εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα. Για τους μισθωτούς που απασχολούνται ανελλιπώς (δηλ. κάθε ημέρα) κατά πλήρες ωράριο, οι ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπολογίζονται σε 25 για τους αμοιβόμενους με μισθό ή σε 24-27 για τους αμοιβόμενους με ημερομίσθιο.

Β. Μερική απασχόληση

Μερική απασχόληση: Είναι η εργασία της οποίας η ημερήσια διάρκεια είναι μικρότερη της κανονικής, δηλ. μικρότερη των οκτώ (8) ωρών για τους απασχολούμενους με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης ή μικρότερη των 6 ωρών και 40’ για τους απασχολούμενους με σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης. Οι ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υπολογίζονται σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

Περίπτωση 1η
Με ημερήσιο ωράριο μικρότερο του 1/2 του νόμιμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης και με ημερήσιο μισθό μικρότερο ή ίσο του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης (€ 11,06) ή με μηνιαίο μικρότερο ή ίσο του 25πλάσιου αυτής, (25 x 11,06 = 276,50 €)
Ο αριθμός των κατά μήνα ημερών ασφάλισης (που δεν μπορούν να υπερβούν τις 25) εξευρίσκεται με τη διαίρεση του συνόλου των καταβαλλόμενων μηνιαίων αποδοχών δια του ποσού του εκάστοτε ισχύοντος Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης.
Παράδειγμα : Καθηγητής (απασχολούμενος κάθε ημέρα) με εβδομαδιαία απασχόληση 6 ωρών (6 < 40/2) και ωριαία αμοιβή 8,50 € (8,50 < 11,06), τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ έλαβε ως αποδοχές το ποσό των 212,50 € (6 x 8,50 x 4,16666 < 25 x 11,06). Οι ημέρες ασφάλισης, ανέρχονται σε 20 ( 212,50 : 11,06 = 19,21) και οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού των τεκμαρτών αποδοχών των 221,20 € (20×11,06) και όχι επί του ποσού των 212,50 €.

Περίπτωση 2η
Με ημερήσιο ωράριο μικρότερο του 1/2 του νόμιμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης με ημερήσιο μισθό μεγαλύτερο του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης (€ 11,06) ή με μηνιαίο μεγαλύτερο του 25πλάσιου αυτής, αντίστοιχα(25 x 11,06 = 276,50 €).
Ο αριθμός των ημερών ασφάλισης κατά μήνα ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25).
Παράδειγμα 1ο : Καθηγητής (απασχολούμενος κάθε ημέρα) με εβδομαδιαία απασχόληση 18 ωρών (18 < 40/2), ωριαία αμοιβή 10,63 € και ημερήσιο μισθό 31,89 € (18 : 6 x 10,63 > 11,06) τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ έλαβε ως αποδοχές το ποσό των 797,25 € (18 x 10,63 x 4,16666 > 25 x 11,06). Οι ημέρες ασφάλισης ανέρχονται σε 25.
Παράδειγμα 2ο : Καθηγητής (ανελλιπώς απασχολούμενος) με εβδομαδιαία απασχόληση 20,00 ωρών (20 = 40/2), ήτοι: Δ = 4 ώρες, Τ = 2, Τ = 5, Π = 5, Π = 2, Σ = 2, σύνολο = 20, ωριαία αμοιβή 10,63 € και ημερήσιο μισθό 35,43 € (20 : 6 x 10,63 > 11,06), τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ έλαβε ως αποδοχές το ποσό των 885,83 € (20 x 10,63 x 4,16666 > 25 x 11,06). Οι ημέρες ασφάλισης ανέρχονται σε 25.

Περίπτωση 3η
Με ημερήσιο ωράριο μεγαλύτερο του 1/2 του νόμιμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης με ημερήσια ή μηνιαία αμοιβή μεγαλύτερη του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης (€ 11,06) ή του 25πλάσιου αυτής (25 x 11,06 = 276,50 €), αντίστοιχα.
Ο αριθμός των ημερών ασφάλισης κατά μήνα ανέρχεται σε είκοσι πέντε (25).
Παράδειγμα 1ο : Καθηγητής (απασχολούμενος κάθε ημέρα) με εβδομαδιαία απασχόληση 36 ωρών, ωριαία αμοιβή 8,50 € και ημερήσιο μισθό 51,00 € (36 : 6 x 8,50 > 11,06), τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ έλαβε ως αποδοχές το ποσό των 1.275,00 € (36 x 8,50 x 4,16666 > 25 x 11,06). Οι ημέρες ασφάλισης ανέρχονται σε 25.
Παράδειγμα 2ο : Μισθωτός (απασχολούμενος κάθε ημέρα) με νόμιμο ή καταβαλλόμενο μισθό 1.500,60 € (ωρομίσθιο = 1.500,60 x 6/25 x 40 = 9,00 ή 1.500,60 x 0,006 = 9,00),με εβδομαδιαία απασχόληση 25 ωρών (25 > 40/2) και ημερήσια αμοιβή 45,00 € (25 : 5 x 9,00 > 11,06), τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ έλαβε ως αποδοχές το ποσό των 937,50 € (25 x 9,00 x 4,16666 > 25 x 11,06). Οι ημέρες ασφάλισης ανέρχονται σε 25 και όχι σε 22, που είναι οι εργάσιμες ημέρες του μήνα, λόγω πενθήμερου και οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού των 937,50 €.

Περίπτωση 4η
Με ημερήσιο ωράριο μικρότερο του 1/2 του νόμιμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης με ημερήσιο μισθό μεγαλύτερο του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης (11,06 €) και εβδομαδιαία απασχόληση μικρότερη των 6 ημερών (ελλιπώς απασχολούμενοι).
Ο αριθμός των ημερών ασφάλισης είναι ανάλογος του αριθμού των ημερών πραγματικής απασχόλησης.
Παράδειγμα : Μισθωτός, ύστερα από έγγραφη συμφωνία, παρέχει τις υπηρεσίες του ελλιπώς, π.χ. τρεις φορές την εβδομάδα (ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ) με ημερομίσθιο μισθό μεγαλύτερο του Τ.Η. της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης, π.χ. 22,10 > 11,06. Ο μισθωτός αυτός κατά τον μήνα ΙΟΥΝΙΟ θα αναγνωρίσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 12 ημέρες, δηλαδή τόσες ημέρες όσες ακριβώς είναι οι εργάσιμες ημέρες πραγματικής απασχόλησης (ημερολογιακά).

Περίπτωση 5η
Με ημερήσιο ωράριο μικρότερο του 1/2 του νόμιμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης με ημερήσιο ή μηνιαίο μισθό μικρότερο ή ίσο του Τ.Η. της 1ης Ειδικής Ασφαλιστικής Κλάσης (8,03 €) ή του 25πλάσιου αυτής, αντίστοιχα (25 x 8,03 = 200,75 €).
Ο αριθμός των ημερών ασφάλισης είναι όλες οι εργάσιμες ημέρες (maximum 25)
Παράδειγμα : Μισθωτός με ημερήσιο μισθό 6,35 < 8,03 €, κατά τον μήνα Ιούνιο έλαβε ως αμοιβή το ποσό των165,10 € (26 x 6,35). Οι ημέρες ασφάλισης ανέρχονται σε 25 και οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού των τεκμαρτών αποδοχών που αντιστοιχούν στις 25 ασφαλιστέες ημέρες, δηλαδή επί του ποσού των 200.75 € (25×8,03) και όχι επί του ποσού των 165,10 €.

Εξαιρέσεις
Από τις διατάξεις της μερικής απασχόλησης εξαιρούνται ( δηλ. δεν μπορούν να ασφαλίζονται με μερική απασχόληση):
α) Οι κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενοι.
β) Τα μέλη οικογένειας α’ και β’ βαθμού.
γ) Οι αμειβόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές μόνο ως προς τον υπολογισμό των εισφορών.

Γ. Εκ περιτροπής απασχόληση
Ως εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η εργασία που παρέχεται κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο (π.χ. 6 ώρες και 40’ με σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης), ή (π.χ. 8 ώρες με σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης) αλλά οι ημέρες που παρέχεται η εργασία είναι λιγότερες των νόμιμων κατά εβδομάδα, δηλαδή των έξι (6), π.χ. από μία – πέντε (1-5) ημέρες, ή των πέντε (5) π.χ. από μία – τέσσερες (1-4). Αν ο χρόνος ημερήσιας απασχόλησης παραταθεί πέραν του συμβατικού ωραρίου (π.χ. λόγω υπερεργασίας ή υπερωρίας) ή ο ημερήσιος μισθός είναι μεγαλύτερος του νόμιμου, δεν έχει σαν αποτέλεσμα αναγνώρισης περισσότερων της μίας (1) ημερών εργασίας. Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω, οι μισθωτοί που απασχολούνται με σύμβαση εκ περιτροπής εργασίας και αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, αναγνωρίζουν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόσες ημέρες εργασίας όσες ακριβώς είναι οι εργάσιμες ημέρες της κάθε μισθολογικής περιόδου. Ως ημερήσιος μισθός των προσώπων αυτών ορίζεται το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών της μισθολογικής περιόδου δια του αριθμού των ημερών εργασίας που θα αναγνωριστούν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

31.08.2010

Α. Ν. ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ

Share this post