4 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

4 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

 
 
 
 
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Για τους επιτηδευματίες που εντάσσονται στο μέτρο έκδοσης στοιχείων με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού – ΕΑΦΔΣΣ (ΑΥΟ ΠΟΛ.1082/2.6.2003) και στο μέτρο έκδοσης αθεώρητων στοιχείων (ΑΥΟ ΠΟΛ.1083/2.6.2003), ισχύει από το διαχειριστικό έτος 2004 και μετά η υποχρέωση να προβαίνουν σε αυτοέλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων και να τακτοποιούν τυχόν εκκρεμότητες.

Ο αυτοέλεγχος συνοπτικά αφορά τις εξής υποχρεώσεις:

α) Την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών υποχρεώσεων από φόρους από επαγγελματική δραστηριότητα, δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα ΚΒΣ, τέλη ή εισφορές, όταν συνολικά (χωρίς τις προσαυξήσεις) υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ.

β) Την υποβολή δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων (π.χ. ΦΜΥ), επιρριπτόμενων φόρων (π.χ. ΦΠΑ), τέλους (π.χ. χαρτόσημο), εισφοράς (π.χ. ΕΛΓΑ) και φόρου εισοδήματος.

Χρονικά όρια αυτοέλεγχου – Διαδικασία

O αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων, πρέπει να γίνεται από αυτές στο τέλος του πέμπτου μήνα κάθε νέου διαχειριστικού έτους που αρχίζει μετά από την 31.12.2003. Σε περίπτωση που οι επιτηδευματίες δεν είναι συνεπείς, οφείλουν να προσέρχονται εκούσια στη ΔΟΥ, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, δηλαδή του έκτου μήνα κάθε διαχειριστικού έτους, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους με κάθε νόμιμο τρόπο (εξόφληση, ρύθμιση ή διευκόλυνση ληξιπρόθεσμων και απαιτητών χρεών, υποβολή δηλώσεων κ.λπ.).

Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον δηλαδή από την πρώτη ημέρα του έβδομου μήνα του διαχειριστικού αυτού έτους εξακολουθεί η ύπαρξη κωλυμάτων θεώρησης στοιχείων (άρθρο 36, παρ. 8 του ΚΒΣ) και η μη εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων και οι επιχειρήσεις αυτές συνεχίζουν και μετά από την ημερομηνία αυτή την έκδοση των στοιχείων τους σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις, εφαρμόζονται σε βάρος τους οι κυρώσεις περί έκδοσης αθεώρητων στοιχείων.

Τέλος 5ου Μήνα -> Αυτοέλεγχος
Τέλος 6ου Μήνα -> Τακτοποίηση Υποχρεώσεων
          1/7              -> Αφετηρία Ελέγχου Δ.Ο.Υ.

Αν η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους, τότε οι αντίστοιχες ημερομηνίες είναι:
– Αυτοέλεγχος, έως το τέλος Νοεμβρίου.
– Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, έως το τέλος Δεκεμβρίου.
– Αφετηρία ελέγχου, η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Με ανάλογο τρόπο προσδιορίζονται οι ημερομηνίες σε περίπτωση υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου κ.λπ., που αρχίζει σε άλλη ημερομηνία από τις προαναφερόμενες.

Καταλογισμός παραβάσεων
Στους επιτηδευματίες που δεν είναι συνεπείς με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως απαιτούν οι διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 8 του ΚΒΣ, παρέχεται η ευχέρεια να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους με κάθε νόμιμο τρόπο, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (έκτου μήνα), χωρίς καμία συνέπεια.
Αντίθετα, εφόσον δεν τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις μέσα στο προαναφερόμενο «χαριστικό» διάστημα και εξακολουθεί η ύπαρξη αυτών και μετά από την 1η Ιουλίου, θεωρείται ότι οι επιτηδευματίες αυτοί είναι εκτός εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων, με συνέπεια τυχόν στοιχεία που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά, να λογίζονται ως αθεώρητα, χωρίς να μπορεί να γίνει λόγος για άγνοια ή παραδρομή και χωρίς να εξετάζεται η καταχώριση ή μη των υπόψη στοιχείων στα τηρούμενα βιβλία.
Παράδειγμα
Επιτηδευματίας (φροντιστήριο) με βιβλία Β’ κατηγορίας του, που τηρεί Μητρώο Μαθητών και εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αθεώρητες βάσει της ΑΥΟ ΠΟΛ.1083/2.6.2003, από έλεγχο στις 5.9.2006 διαπιστώθηκε ότι στο τέλος Μαΐου του 2006 είχε ληξιπρόθεσμα χρέη από φόρους (εισοδήματος) 15.000 € (χωρίς τις προσαυξήσεις). Μέχρι το τέλος Ιουνίου δεν είχε τακτοποιήσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις ούτε είχε προβεί σε κάποια ενέργεια μέχρι την ημέρα του ελέγχου. Από την 1η Ιουλίου έως την ημέρα του ελέγχου είχε εκδώσει 39 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αθεώρητες βάσει της ΑΥΟ ΠΟΛ.1083/2.6.2003.
Στην περίπτωση αυτή, θα επιβληθεί πρόστιμο ως εξής:
Επιβλητέο πρόστιμο: Έκδοση 39 αθεώρητων ΑΠΥ (χωρίς παραδρομή)………………………………15 x 586 = 8.790 €
Στην ίδια επιχείρηση, έστω ότι γίνεται δεύτερος έλεγχος στις 15.11.2006 και διαπιστώνεται ότι συνεχίζει να μην έχει εκπληρώσει ή τακτοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις και συνάμα έχει εκδώσει από 5.9.2006 (χρόνος προηγούμενου ελέγχου) μέχρι 15.11.2006 (χρόνος δεύτερου ελέγχου) άλλες 32 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.
Στην περίπτωση αυτή, θα επιβληθεί πρόστιμο ως εξής:
Επιβλητέο πρόστιμο: Έκδοση 32 αθεώρητων ΑΠΥ (χωρίς παραδρομή)……………………………30 x 586 = 17.580 €

Σύνοψη – Συμπεράσματα αυτοέλεγχου υποχρεώσεων
α) Κρίσιμος χρόνος για τον αυτοέλεγχο είναι η εικόνα του φορολογούμενου στις 31 Μαΐου.
β) Ο έκτος μήνας είναι χαριστικό διάστημα για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων.
γ) Η 1η Ιουλίου είναι η χρονική αφετηρία ελέγχου και καταλογισμού τυχόν παραβάσεων επί μη συμμόρφωσης και τακτοποίησης χρεών και επίδοσης δηλώσεων, κατά τις διατάξεις του νόμου.
δ) Δεν αναγνωρίζεται, επί μη συμμόρφωσης, παραδρομή.
ε) Καταλογιστέες παραβάσεις είναι αυτοτελείς παραβάσεις (πλήθος στοιχείων x ΒΑΣ.ΥΠ.1) και μέχρι την οροφή που για κάθε περίπτωση (έλεγχο) ισχύει.
στ) Οι τυχόν καταλογιζόμενες παραβάσεις (έκδοση αθεώρητων) αναφέρονται στο χρονικό διάστημα 1/7-31/12 ή 1/1-30/6 (δεύτερο εξάμηνο της χρήσης), ενώ για το διάστημα του πρώτου εξαμήνου δεν καταλογίζονται παραβάσεις, έστω και αν η γενεσιουργός αιτία ανάγεται σε αυτό («χαριστικό» διάστημα)

31.08.2010
Α. Ν. ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ

Share this post