2 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

2 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

 
 

ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του Ν.3842/2010 καταργήθηκε η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), ήτοι η απαλλαγή από το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.
Η εν λόγω διάταξη ισχύει από 01.07.2010. Έτσι από την ημερομηνία αυτή όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από καλλιτέχνες, συγγραφείς και ερμηνευτές έργων τέχνης, στα πλαίσια της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός τους, είτε απ΄ ευθείας στο κοινό είτε προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, υπάγονται στο ΦΠΑ. (ΠΟΛ 1100/24.06.2010)
Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ 11%.
Με την ΠΟΛ 347/87 έχουν δοθεί διευκρινήσεις για την έννοια του καλλιτέχνη.
Καλλιτέχνης κατά την επιστήμη, είναι όποιος καλλιεργεί ή ασκεί κάποια από τις καλές τέχνες.
Κατά τη Διεύθυνση Καλών Τεχνών του Υπ. Πολιτισμού (έγγραφο 21284/1239/15.7.1987 Ν.Σ.Κ. 542/1987) καλές τέχνες είναι ο ειδικός κύκλος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δημιουργίας που παραδοσιακά περιλαμβάνει τη μουσική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική και την όρχηση (χορός).
Επίσης με την ΠΟΛ 347/87 διευκρινίζεται ότι νομικά πρόσωπα δεν είναι καλλιτέχνες ή εκτελεστές έργων τέχνης. Π.χ. Ομόρρυθμη Εταιρεία χορευτών δεν είναι καλλιτέχνης. Άρα καλλιτέχνες μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.
Σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. Στην έννοια της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται η προσχολική εκπαίδευση, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, η τριτοβάθμια (πανεπιστημιακή), η ειδική, για προβληματικά παιδιά, καθώς και η επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση. Αντίθετα, δεν εμπίπτει στην ανωτέρω απαλλακτική διάταξη, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ερασιτεχνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες εκπαίδευσης απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ανεξάρτητα από το πρόσωπο που τις παρέχει (δηλ. Φυσικό, Νομικό, ή Ελεύθερο Επαγγελματία) και ανεξάρτητα από την ονομασία, με την οποία τα πρόσωπα αυτά φέρονται στις συναλλαγές (σχολή, σχολείο, άσυλο κ.λ.π.) αρκεί μόνο το γεγονός ότι οι εν λόγω φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης (σχολές, εκπαιδευτήρια, κλπ) να έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας ή από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από άλλη, κατά περίπτωση αρμόδια δημόσια αρχή.
Αντίθετα, δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ερασιτεχνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται:
• Από σχολές εκμάθησης οιουδήποτε είδους χορού, ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα (π.χ. χορού έντεχνου, χορού ντίσκο, τζαζ, ταγκό κλπ) οι οποίες δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι ο νέος νόμος εντάσσει στο ΦΠΑ από 01-07-10 τους καλλιτέχνες μόνο σαν ελεύθερους επαγγελματίες και για τις κάθε είδους υπηρεσίες που παρέχουν προς οποιονδήποτε, όχι τις σχολές χορού που είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού και παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης.

ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Share this post