11 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

11 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………/………./……….

ΠΡΟΣ                   
Επιθεώρηση Εργασίας    

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σας καταθέτουμε:
Συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης

            ΟΝΟΜΑ            ΕΠΩΝΥΜΟ         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜ/ΣΗΣ
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………………………
10. …………………………………………………………………………………………………
11. …………………………………………………………………………………………………
12. …………………………………………………………………………………………………
13. …………………………………………………………………………………………………
14. ………………………………………………………………………….………………………
15. ………………………………………………………………………….………………………
16. ………………………………………………………………………….………………………
17. ………………………………………………………………………….………………………
18. ………………………………………………………………………….………………………
19. ………………………………………………………………………….………………………

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟΔΟΤΗ         

Share this post