1 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

1 – Νέα Φορολογικά Μέτρα

 
 

Με τις αλλαγές που επήλθαν με τον Ν.3842/2010 σε ό, τι αφορά τις Διοικητικές (πρόστιμα κ.λπ.) και τις ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Ύψος προστίμων
Για παραβάσεις του ΚΒΣ που διαπράττονται από την 1.6.2010 και μετά:
α) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για παραβάσεις που διαπράττονται από την 1.6.2010 και μετά, ανά κατηγορία τηρουμένων βιβλίων, έχουν ως εξής:
Β’ ΚΒΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) 600,00 από 586,00 €
Γ’ ΚΒΣ (ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 900,00 από 880,00 €

β) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις αυτοτελείς παραβάσεις που διαπράττονται από την 1.6.2010 και μετά, ανά κατηγορία τηρουμένων βιβλίων, ειδικά για παράλειψη έκδοσης στοιχείου, μη καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής στο Μητρώο Μαθητών, έχουν ως εξής:
Β’ ΚΒΣ (ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ) 800,00 €
Γ’ ΚΒΣ (ΒΙΒΛΙΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1.200,00 €

2. Διοικητική επίλυση (Συμβιβασμός) ή Δικαστικός Συμβιβασμός
α) Για τις ακόλουθες παραβάσεις του ΚΒΣ που διαπράττονται από την 1.6.2010 και μετά:
1) Παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (π.χ. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών).
2) Μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στo Μητρώο Μαθητών.
3) Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον ΚΒΣ και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1.200,00 ευρώ.
(Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε).
4) Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. (Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρισης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 1.200,00 ευρώ). Κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς ή τον δικαστικό συμβιβασμό το πρόστιμο περιορίζεται στο 1/2 και καταβάλλεται εφάπαξ αν αυτό είναι μέχρι 1.200,00 ευρώ ενώ εάν το ποσό υπερβαίνει τα 1.200,00 ευρώ καταβάλλεται το 30% αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο (2) επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο πρακτικό του συμβιβασμού.
β) Για τις λοιπές παραβάσεις του ΚΒΣ:
Κατά την διοικητική επίλυση της διαφοράς ή τον δικαστικό συμβιβασμό το πρόστιμο περιορίζεται στο 1/3 και καταβάλλεται το 20% αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο (2) επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο πρακτικό του συμβιβασμού.

3. Απώλεια αφορολογήτου ορίου
Το αφορολόγητο όριο (€ 12.000,00) δεν εφαρμόζεται (δηλ. χάνεται) στις χρήσεις εκείνες για τις οποίες καταλογίζονται οι ακόλουθες αυτοτελείς παραβάσεις:
1) Παράλειψη έκδοσης κάθε στοιχείου, που ορίζεται από τις διατάξεις του ΚΒΣ (π.χ. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών).
2) Μη καταχώριση ή ανακριβής καταχώριση των στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής, στο Μητρώο Μαθητών.
3) Μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων, που ορίζονται από τον ΚΒΣ και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής, η δε αποκρυβείσα αξία είναι μεγαλύτερη των 1.200,00 ευρώ.
(Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με την αξία της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε).
4) Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώριση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο. (Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας κάθε στοιχείου ή καταχώρισης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον αυτή είναι μεγαλύτερη των 1.200,00 ευρώ).

4. Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών
Αναστέλλεται μέχρι ένα (1) μήνα η λειτουργία του Φροντιστηρίου, για τις ακόλουθες παραβάσεις που διαπράττονται από την 23.4.2010 και μετά:
α) Παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλών κατά των ελεγκτικών οργάνων.
β) Κάθε φορά που διαπιστώνεται από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης, της Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής.
γ) Κάθε φορά που διαπιστώνεται από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση , της Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών και εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής τουλάχιστον για τρεις (3) διαφορετικές συναλλαγές.
δ) Μη καταχώριση στο Μητρώο Μαθητών των συναλλαγών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών.
• Ο αριθμός των ημερών αναστολής λειτουργίας των εγκαταστάσεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Ελέγχου.
• Αν επαναληφθεί μία από τις ανωτέρω παραβάσεις εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας, αναστέλλεται μέχρι έξι (6) μήνες η λειτουργία του Φροντιστηρίου.
• Τα παραπάνω ισχύουν ανάλογα και για κάθε νέα παράβαση που διαπράττεται.

5. Ποινικές κυρώσεις
Για τα παρακάτω αδικήματα που διαπράττονται από την 1.6.2010 και μετά:
Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) μηνών τιμωρείται ο υπόχρεος που δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς την Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στο Μητρώο Μαθητών τις συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, εφόσον εμπίπτει στην αναστολή λειτουργίας του Φροντιστηρίου.
• Αν επαναληφθεί μία από τις ανωτέρω παραβάσεις εντός τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας του Φροντιστηρίου, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

6. Επί τόπου επιβολή προστίμων του ΚΒΣ
Από την 1.6.2010 και μετά:
Όταν τα ελεγκτικά όργανα κατά τη διάρκεια διενέργειας ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας στο Φροντιστήριο, διαπιστώσουν παραβάσεις οι οποίες αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα, δεν οφείλονται σε υποκειμενική συμπεριφορά του επιτηδευματία και η βαρύτητα, οι συνθήκες τέλεσης της παράβασης και οι λοιπές περιστάσεις δεν ασκούν επιρροή στον νόμο του επιβλητέου προστίμου, συντάσσουν επί τόπου έκθεση ελέγχου και εκδίδουν απόφαση επιβολής προστίμου τις οποίες επιδίδουν άμεσα στον υπόχρεο. Αν αυτός αρνηθεί να παραλάβει τις πράξεις, διενεργούν θυροκόλληση στο Φροντιστήριο και συντάσσουν σχετικό πρακτικό.
Οι παραβάσεις για τις οποίες εκδίδονται άμεσα έκθεση ελέγχου και απόφαση επιβολής προστίμου είναι ιδίως:
α) Μη επίδειξη του Μητρώου Μαθητών.
β) Μη καταχώριση στο Μητρώο Μαθητών.
γ) Μη έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
• Η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίμου, υπογράφονται από όλα τα όργανα που διενεργούν τον έλεγχο και σε αυτές γίνεται περιγραφή της παράβασης, αναγράφεται η διάταξη που παραβιάστηκε και το πρόστιμο που επιβάλλεται.
• Αν ο έλεγχος διενεργείται από όργανα του ΣΔΟΕ, η έκθεση ελέγχου και η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιούνται στην αρμόδια ΔΟΥ.

7. Βεβαίωση φόρου σε περίπτωση προσφυγής
Από 23.4.2010 και μετά:
Αν δεν έχει επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκήθηκε από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμη προσφυγή, βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ποσοστό 25% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών.

8. Απόδειξη συναλλαγής από λήπτη φορολογικού στοιχείου – Υπογραφή εκδιδόμενων στοιχείων
Από την 1.6.2010 και μετά:
Εξόφληση φορολογικών στοιχείων άνω των 3.000,00 ευρώ
Για την απόδειξη της συναλλαγής από τον λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3.000,00 ευρώ και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου.
• Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων, εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.
Υπογραφή εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων
Τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία (Τιμολόγια κ.λπ.), επιτρέπεται να φέρουν χειρόγραφη ή μηχανογραφική υπογραφή του εκδότη τους ή προσώπου που ορίστηκε από αυτόν.
Κατά συνέπεια με τις νέες διατάξεις δεν επιβάλλεται η υπογραφή των στοιχείων αυτών, άρα δεν θα καταλογίζεται παράβαση σε περίπτωση έλλειψης υπογραφής του εκδότη.
• Σας συνιστώ να συνεχίσετε να υπογράφετε τα εκδιδόμενα στοιχεία.
Από τα παραπάνω είναι πλέον σαφές ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τόσο από εσάς όσο και από το προσωπικό της επιχείρησής σας για την ορθή τήρηση των διατάξεων του ΚΒΣ, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι όποιες αυστηρές ως άνω κυρώσεις.

31.08.2010
Α. Ν. ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ

Share this post