Σκοπός

Σκοπός του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας

Όπως προβλέπει το καταστατικό, σκοπός του Σωματείου είναι:

  1. Η αλληλοβοήθεια των μελών και η φροντίδα για την εξύψωση και κατοχύρωση των παρ` αυτών ακουμένου επαγγέλματος, καθώς και η συνεργασία με άλλα συγγενή σωματεία, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών.
  2. Η δια νομίμων ενεργειών και διαδικασιών επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων τα οποία αφορούν τα μέλη.
  3. Η επικοινωνία μετά των δημοσίων αρχών εν γένει και ιδίως η επικοινωνία και συνεργασία μετά των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Δημ.Τάξεως αλλά και άλλων Υπουργείων, για την εξεύρεση και εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων σχετικά με την ανάπτυξη, κατοχύρωση και προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου και γενικότερα η άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος για την προστασία του επαγγέλματος και για την εφαρμογή της νομιμότητας σχετικά με τη λειτουργία των σχολών.
  4. Η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών και αυτών (διαμεσολαβώντας) μετά των αρμοδίων κρατικών φορέων  (Υπουργεία – Δημόσιες Υπηρεσίες) και αρχών για την μελέτη και αντιμετώπιση των εν γένει προβλημάτων και προάσπιση – κατοχύρωση των συμφερόντων τους.
  5. Η προσφορά (στα μέλη) Υπηρεσιών και προστασία τους σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί παρέμβαση και παράσταση στις αρμόδιες αρχές όταν παραβλάπτονται τα συμφέροντα των μελών ή παραβιάζονται διατάξεις, Υπουργικές αποφάσεις και βασικοί Κανόνες Δικαίου.
  6. Γενικά, η ηθική και υλική υποστήριξη των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης και η εν γένει ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. Η οργάνωση προγραμμάτων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων και η διενέργεια πάσης φύσεως νομίμων πράξεων, για την προστασία του επαγγέλματός των και η άσκηση ελέγχου ως προς την νόμιμη λειτουργία ή μη άλλων ομοίων σχολών δια την παραστάσεως της Διοικήσεως του σωματείου εις τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (π.χ. Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, Δικαστήρια κ.λ.π.).
  7. Η νομική, υλική και ηθική στήριξη σε όλα τα μέλη ανά την επικράτεια, η, με κάθε νόμιμο τρόπο, καταπολέμηση της παράνομης διδασκαλίας χορού από κάθε φορέα μή φέρων την απαραίτητη νόμιμη άδεια, αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές του Σωματείου.