Καταστατικό

Καταστατικό του Σωματείου Ιδιοκτητών Σχολών Χορού Ελλάδας

KΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται στην Αθήνα, Επαγγελματικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Σωματείο με την επωνυμία « ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» και συντετμημένα « Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.».

Το Σωματείο θα έχει έδρα το Δήμο των Αθηναίων. Η έδρα δύναται να μεταφερθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όχι όμως πέραν των ορίων του Νομού Αττικής.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Σωματείου είναι:Η αλληλοβοήθεια των μελών και η φροντίδα για την εξύψωση και κατοχύρωση του παρ’ αυτών ασκουμένου επαγγέλματος (ήτοι της θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας δια του κλασσικού – συγχρόνου – ρυθμικής και εν γένει όλων των ειδών χορού καθώς και η συνεργασία με άλλα συγγενή σωματεία (τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού) για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών.

Η δια νομίμων ενεργειών και διαδικασιών επίλυση των επαγγελματικών προβλημάτων τα οποία αφορούν τα μέλη.

Η επικοινωνία μετά των δημοσίων αρχών εν γένει και ιδίως η επικοινωνία και συνεργασία μετά των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Δημ. Τάξεως για την εξεύρεση και εφαρμογή των ενδεδειγμένων μέτρων σχετικά με την ανάπτυξη, κατοχύρωση και προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου και γενικότερα η άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος για την προστασία του επαγγέλματος και για την εφαρμογή της νομιμότητας σχετικά με τη λειτουργία των σχολών.

Η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των μελών και αυτών (διαμεσολαβώντας) μετά των αρμοδίων κρατικών φορέων (Υπουργεία-Δημόσιες Υπηρεσίες) και αρχών για την μελέτη και αντιμετώπιση των εν γένει προβλημάτων και προάσπιση – κατοχύρωση των συμφερόντων τους.

Η προσφορά (στα μέλη) Υπηρεσιών και προστασία τους σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί παρέμβαση και παράσταση στις αρμόδιες αρχές όταν παραβλάπτονται τα συμφέροντα των μελών ή παραβιάζονται διατάξεις, Υπουργικές αποφάσεις και βασικοί Κανόνες Δικαίου.

Γενικά, η ηθική και υλική υποστήριξη των μελών, η ανάπτυξη του πνεύματος συναδελφικότητας και αλληλεγγύης και η εν γένει ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης. Η οργάνωση προγραμμάτων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων και η διενέργεια πάσης φύσεως νομίμων πράξεων, για την προστασία του επαγγέλματός των και η άσκηση ελέγχου ως προς την νόμιμη λειτουργία ή μη άλλων ομοίων σχολών δια την παραστάσεως της Διοικήσεως του σωματείου εις τους αρμόδιους κρατικούς φορείς (π.χ. Νομαρχίες, Δικαστήρια κ.λ.π.).

Άρθρο 3ο

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών

Η πραγματοποίηση των στόχων του σωματείου επιτυγχάνεται με τα κατωτέρω μέσα που αναφέρονται ενδεικτικά:Με την οργάνωση διαλέξεων και προβολή ταινιών επαγγελματικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου και την κυκλοφορία εσωτερικού ενημερωτικού δελτίου.

Με την ίδρυση ταμείου αλληλοβοήθειας για την υποβοήθηση των ασθενών και ανικάνων συναδέλφων και των συναδέλφων που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική θέση.

Με την κινητοποίηση των μελών για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους με τη νόμιμη χρησιμοποίηση κάθε μορφής συνδικαλιστικής πάλης.

Με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο μη ειδικά αναφερόμενο, μέσα στα πλαίσια του Συντάγματος, των Διεθνών Συμβάσεων και της μέχρι σήμερα πρακτικής.

Κατεβάστε το καταστατικό