ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015

1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Και μετά την 01/01/2015 εκδίδονται οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ. – Α.Λ.Σ.) για τα δίδακτρα αθεώρητες και χωρίς τη χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

Πιο συγκεκριμένα:

Με την Π.Ο.Λ./1002(31.12.2014), η οποία δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο στις 06/01/2015, εξαιρούνται τα εκπαιδευτήρια από την χρήση Ταμειακής Μηχανής, (Φ.Τ.Μ.), ή Ειδικής Ασφάλειας Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων, (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ) για την έκδοση των Α.Π.Υ.- Α.Λ.Σ.

Κατά συνέπεια, εξακολουθούν να εκδίδονται οι Α.Π.Υ. ή οι Α.Λ.Σ χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, χωρίς τη χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών όπως συνέβαινε και μέχρι τις 31/12/14.

Προσοχή: Πρέπει απαραίτητα να γράφεται σ’ αυτές (εκτός από το ονοματεπώνυμο του μαθητή) και η διεύθυνσή του.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Ο νέος νόμος (που ισχύει από 01/01/15) ορίζει: «Η υποχρέωση έκδοσης Τιμολογίου-Α.Π.Υ.-Α.Λ.Σ. κλπ γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.»

Η γενική αρχή είναι ότι Τιμολόγιο-ΑΠΥ-ΑΛΣ εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών ή της παροχής της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

Έτσι:

  1. Σχολή συμφώνησε να αναλάβει την εκπαίδευση μαθητή για το διάστημα 1η Σεπτεμβρίου 2015 έως 30η Ιουνίου 2016 με αμοιβή 1.000 ευρώ. Εάν έχει συμφωνηθεί η πληρωμή να γίνει με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας (δηλ. στις 30/06/16), το Τιμολόγιο ή η Α.Π.Υ. ή η Α.Λ.Σ. πρέπει να εκδοθεί μέχρι 15 Ιουλίου 2016.
     
  2. Εάν όμως έχει συμφωνηθεί να καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, π.χ. 200 ευρώ κάθε δίμηνο, το σχετικό Τιμολόγιο ή η Α.Π.Υ. ή η Α.Λ.Σ. για το πρώτο δίμηνο (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2015) θα εκδοθεί μέχρι 15 Νοεμβρίου 2015 με ποσό 200 ευρώ κοκ για τα επόμενα δίμηνα.
     
  3. Στην περίπτωση που λαμβάνεται προκαταβολή, δε γεννάται υποχρέωση έκδοσης Τιμολογίου-Α.Π.Υ.-Α.Λ.Σ.. Για τεκμηρίωση της είσπραξης εκδίδεται απλή «Απόδειξη είσπραξης» και στη συνέχεια εκδίδεται το Τιμολόγιο-Α.Π.Υ.-Α.Λ.Σ, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Παπαλυμπέρης Ν. Αθανάσιος

Share this post