ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ


Από 08/12/2014, υποβάλλουμε υποχρεωτικά ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας κάθε αλλαγή ή τροποποίηση ωραρίου του προσωπικού μας.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το Ν.4310/14 (Φ.Ε.Κ. Α-258/08.12.2014), υποχρεούνται εφεξής όλοι οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό, να καταχωρούν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση ωραρίου του προσωπικού τους, (μόνον ως προς τα στοιχεία που μεταβάλλονται), το αργότερο έως και την ίδια ημέρα της μεταβολής και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη της υπηρεσίας από τους εργαζομένους.

Κατά συνέπεια καταργείται η υποχρέωση των εργοδοτών να αναγράφουν τις αλλαγές ή τις τροποποιήσεις ωραρίου στο «Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου και Υπερωριών», το οποίο από την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου αντικαθίσταται από το «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών» στο οποίο πλέον καταχωρείται μόνον η υπερωριακή απασχόληση του Προσωπικού.

Τέλος, διατηρείται η υποχρέωση του εργοδότη να αποστέλλει ηλεκτρονικά εντός δεκαπενθημέρου, μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο μήνα.

Share this post