ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ 01-01-2014

Κ.Φ.Α.Σ.

 1.  Καταργούνται από 01/01/2014 τα πρόσθετα βιβλία που μέχρι 31/12/2013 τηρούσαν γιατροί, ξενοδοχεία, φροντιστήρια, σχολές και λοιπά επαγγέλματα. Συνεχίζεται μέχρι 31/12/2014 η έκδοση των αθεώρητων αποδείξεων όπως εκδίδονταν μέχρι 31-12-13 με την προϋπόθεση ότι εκτός από το ονοματεπώνυμο του πελάτη να γράφεται σ’αυτές και η διεύθυνσή του. Υπάρχει πιθανότητα για υποχρέωση χρήσης ταμειακής μηχανής ή φορολογικού μηχανισμού από 01-01-2015.
   
 2. Μηνιαία Υποχρέωση για την υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Εσόδων, με άμεση συνέπεια την παραλαβή παραστατικών μέχρι τις 15 του επομένου μήνα καθώς τα λογιστήρια υποχρεούνται να καταχωρήσουν, ελέγξουν και να αποστείλουν διαδικτυακά τις καταστάσεις αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τα παραστατικά εξόδων και αγορών, (μηνιαία για τα διπλογραφικά και τριμηνιαία για τα απλογραφικά).

   

 3. Καταργείται το Δελτίο Αποστολής για τη διακίνηση αγαθών και αντικαθίσταται με το σημείωμα διακίνησης με περιεχόμενο αντίστοιχο του Δελτίου Αποστολής. Εφόσον όμως για τη διακίνηση έχει ήδη εκδοθεί Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής, δεν απαιτείται έκδοση άλλου παραστατικού διακίνησης.
   
 4. Καταργείται οριστικά η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων (μπλοκ) από τις Δ.Ο.Υ..

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 1. Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3%.
   
 2. Υποχρέωση δήλωσης Ε9 ένα μήνα μετά τη μεταβολή.
   
 3. Αυξάνεται από το 10% στο 11% ο συντελεστής φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητα έως 12.000 ευρώ.
   
 4. Υπολογίζεται νέος φόρος για τα ακίνητα (ΕΝ.Φ.Ι.Α) που αντικαθιστά τον φόρο που επιβάλλεται μέσω της Δ.Ε.Η. (Χαράτσι) και τον φόρο ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.- πρώην ΕΤΑΚ). Αφορά κτίσματα , οικόπεδα και αγροτεμάχια.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 1. Αποδείξεις επί του εισοδήματος . Χρειάζεται πλέον το 10% επί του εισοδήματος για μισθωτούς
  και συνταξιούχους μόνο , και με μέγιστο το ποσό 10.500.
   
 2. Αυξάνεται από 55% στο 80% η προκαταβολή φόρου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες.
   
 3. Έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και «οικονομικό έτος» δεν υπάρχουν πλέον στο νέο φορολογικό νόμο και αντικαθίστανται με τον όρο «φορολογικό έτος», που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Άρα καταργείται η υπερδωδεκάμηνη περίοδος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
   
 4. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των παροχών σε είδος, κυρίως των εταιρικών αυτοκινήτων, ενώ παροχές σε είδος συνιστούν πλέον και τα δάνεια προς εργαζομένους, εταίρους ή μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών μισθών άνω των 3 μηνών.
   
 5. Δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη (ανά παραστατικό) που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ), εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή της, δεν γίνει μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος ή με επιταγή. Για τους ιδιώτες πελάτες (μαθητές, γονείς κλπ) το όριο παραμένει στα 1.500,00 Ευρώ.
   
 6. Δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη το σύνολο των Ασφαλιστικών Εισφορών, κύριων και επικουρικών, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί ή υπαχθεί σε ρύθμιση στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
   
 7. Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού και διαγραφής των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, ανάλογα με την αξία τους και τον χρόνο που παραμένουν ανείσπρακτες.
   
 8. Επαναφορά πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων και επιπλέον, η σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου εταιρειών.
   
 9. Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιούνται ή τίθενται σε χρήση.
   
 10. Δεν υφίσταται πλέον ο όρος «Ελ.Επαγγελματίας» καθώς στο νέο φορολογικό νόμο δεν υπάρχει αντίστοιχο άρθρο 48 όπως στο νόμο 2238/1994.
   
 11. Αλλάζει η παρακράτηση φόρου οντοτήτων με κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει πλέον το όριο των 300,00 ευρώ.
   
 12. Αλλαγή στην υποβολή των παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ,ΦΠΑ, κλπ).
   
 13. Οι αμοιβές μελών ΔΣ και Εταίρων ΕΠΕ, θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.
   
 14. Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση ορίζεται στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 1. Από 01/01/2014 οι μεταβολές του μητρώου πρέπει να υποβάλλονται εντός 10 ημερών από όλους τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες).
   
 2. Πρόστιμα – Παραβάσεις – Ποινές: Αλλάζει πλήρως το τοπίο στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος παρακρατούμενων φόρων κλπ.. Για κάθε παράλειψη υποβολής δήλωσης όπως εισοδήματος , Φ.Μ.Υ. , Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων μπορούν να επιβληθούν για την ίδια παράλειψη μέχρι και τριών ειδών διαφορετικά
  εξοντωτικά πρόστιμα :
– Προσαυξήσεις ανάλογα με τους μήνες καθυστέρησης όπως ίσχυε παλαιότερα .
– Πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής σε καθυστέρηση μεγαλύτερης των δύο μηνών
   από την νόμιμη προθεσμία ,  κυμαινόμενο από 10% έως 30% .
– Ειδικό πρόστιμο 1.000,00€ ή 2.500,00€ ανάλογα με την κατηγορία τήρησης βιβλίων.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 1. Το πρόστιμο των 10.500,00€ επιβάλλεται εκτός από την απασχόληση ανασφάλιστου εργαζόμενου και ανά εργαζόμενο που δεν συμπεριλαμβάνεται σε μηνιαία Α.Π.Δ..
   
 2. Από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ το ψηφισθέν στις 17-12-13 νομοσχέδιο με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ κλπ» καταργείται η δυνατότητα γνωστοποίησης αλλαγής ωραρίου εντός δύο εργασίμων ημερών στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Αντί αυτού επιβάλλεται η υποχρέωση καταγραφής της αλλαγής πριν από την έναρξή της και την ανάληψη εργασίας στο Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών.

Share this post